Havelsan Akademi Platformu Kullanım Koşulları

HAVELSAN Akademi Platformu (“Platform”), HAVELSAN çalışanları başta olmak üzere tüm ilgililerin öğrenme ve gelişim amaçlı içeriklere erişim sağlayabilmesini adına HAVELSAN Hava Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“HAVELSAN”) tarafından oluşturulan çevrimiçi eğitim bir platformudur.

İşbu HAVELSAN Akademi Platformu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), tüm ilgililerin Platform’a kayıt olmasından sonra “Kullanıcı” olarak Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanmaları ve Platform’u kullanmalarına ilişkin kuralları ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 1. Platform’daki içerikler “öğrenme ve gelişme” amaçlı içeriklerdir. Bunun içine tüm “mesleki ve teknik gelişim”, “kişisel gelişim”, “bilişim teknolojileri” ve “hukuk” alanları başta olmak üzere sonradan HAVELSAN tarafından eklenecek ilgili diğer başlıklar da dâhildir.
 2. HAVELSAN, Platform kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. HAVELSAN, gerekli gördüğü hallerde Platform’a erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir ve Kullanıcı’nın süreli veya süresiz olarak platforma erişimini engelleyen önlemler alabilir. Kullanıcı’nın Platform tarafından alınan önlemleri etkisiz kılmaya yönelik her türlü girişimi yasak olup bu hükme aykırılık halinde ortaya çıkacak tüm zarar ve ziyanlardan, bu zarar ve ziyana sebebiyet veren Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 3. Kullanıcı, özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler, kendisinin yanlış kullanımı, HAVELSAN’dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, diğer yönlendirmeler ve benzeri dış etkenler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda HAVELSAN’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmektedir.
 4. Platform’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Platform dâhilinde yalnızca hukuka, ahlaka, evrensel etik kurallarına uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Platform dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platform’u kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile HAVELSAN’ın Platform’a ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
 5. Platform üzerindeki tüm haklar HAVELSAN’a aittir. HAVELSAN, herhangi bir sebep ve gerekçe göstermeksizin Platform’da yürütülen tüm faaliyetleri sonlandırabilir. Kullanıcı bu durumda herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen haller hariç olmak üzere, HAVELSAN’ın herhangi bir bilgi veya içeriği depolama, muhafaza etme veya bir kopyasını Kullanıcı’ya sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. HAVELSAN, ayrıca Platform’da yer alan tüm bilgi ve içerikleri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktadır.
 6. Sisteme giriş yapılırken kullanılan ve kişiye özel olan HAVELSAN Akademi şifreleri kimse ile paylaşılmaz, Platform’da başka birisi adına paylaşımda bulunulamaz. Kullanıcı’nın hesabının güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı’nın, şifresini kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturması ve üçüncü kişilerle paylaşmaması, üçüncü kişilere ait web sitelerine ve/veya mobil uygulamalara kullanıcı adı ve şifresini girmemesi gerekmekte olup bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden, üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından veya bilgilerin doğru olmamasından bizzat Kullanıcı sorumludur. Aksi halde Kullanıcı, Platform ve/veya diğer kullanıcılar nezdinde oluşacak olan her türlü zarardan sorumlu olacaktır.
 7. Kullanıcı işbu Platform’un HAVELSAN’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu Platform’un içeriği, fikri ve sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, HAVELSAN ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Platform dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, yayınlamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 8. Açıkça aksi belirtilmediği sürece, teknoloji paylaşımları için Kullanıcı’nın ilgili teknoloji hakkında; tersine mühendislik yapması, kaynak kod oluşturmaya çalışması, kaynak kod oluşturması, ayrıştırması, çözümlemesi veya yasaktır. Kullanıcı’nın Platform’da yer alan her türlü bilgi ve belgeyi elde etmek için yazılım, cihaz, komut veya diğer tüm araçları kullanması tamamen yasaktır. Söz konusu yasakları ihlal eden Kullanıcı, bu ihlali nedeniyle Platform, kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır.
 9. Platform’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Platform kullanımı, hiç kimseye fikri ve sınai mülkiyet haklarının devri, lisanslanması veyahut da herhangi bir şekilde çoğaltma, yayma, kullanma ve faydalanma gibi bir hakkın verildiği anlamına gelmeyecektir. İzinsiz olarak herhangi bir içeriğin kullanılması, Platform’un veya üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelebilecek olup bu konudaki tüm sorumluluk ilgili işlemi yapan Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 10. Platform’da ve Platform üzerinden link verilen internet sitelerinde, üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı HAVELSAN’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. HAVELSAN, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 11. Platform’da Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgilerin güvenliği için HAVELSAN, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği gerekli tüm özeni göstermektedir. Kullanıcı, HAVELSAN’ın, bilgi güvenliği açısından özen yükümlülüğünden başka herhangi bir yükümlülüğünün olmadığını, HAVELSAN’ın kusuru olmaksızın bu bilgilerin ele geçirilmesi hallerinde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin HAVELSAN’ın sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 12. Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin ve sağlamış olduğu kişisel verilerin HAVELSAN tarafından reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu paylaşımlar nedeniyle herhangi bir şekilde hak sahibi olduğunu ileri sürerek Platform’un anılan hak ve yetkilerine müdahale edemez, haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, herhangi bir tazminat veya sair talepte bulunamaz.
 13. Kullanıcı’nın yukarıda sayılan sözleşme yükümlülüklerine aykırı davrandığının HAVELSAN tarafından tespit edilmesi yahut HAVELSAN tarafından lüzum görülmesi halinde; Kullanıcı’nın hesabı derhal kapatılarak Platform’a giriş yapması engellenir ve bu aşamadan sonra HAVELSAN’ın sunduğu hizmetten yararlanamaz.